Productes
Mobiliari i Menatge
Contacte
Ubicació

 
 
Legal
HERMANOS PEÑALVER S.A. (dades fiscals)

és propietària de les següents Pàgines Web de comerç electrònic (des d'ara Disnova):

www.disnova.es (des d'ara La Web)
dedicant-se a la venda productes per a hostaleria.

El Client és la persona física o jurídica que contracta els productes o serveis comercialitzats des d'aquestes webs. Disnova es reserva el dret de modificar els continguts, productes o serveis comercialitzats des de les pàgines webs dalt indicades, asi com les ofertes comercials presentades en qualsevol moment. Disnova fa tots els esforços dintre dels seus mitjans per a oferir la informació en els webs de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Disnova, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error Disnova li comuniqués al client aquest error i el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Els continguts de les webs podrien, en ocasions mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Disnova no és responsable ni directa ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per Disnova. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants, productors o distribuïdors d'aquests productes. El client entén que Disnova és un mer intermediari entre ell i dit fabricador o distribuïdor.

Els preus  La Web són amb IVA Inclòs, no incloent ports que es calculen al final de la compra ni impostos Forals.

Disnova està adscrita al Sistema Arbitral de Consum, regulat pel reial decret 636/1993, de 3 de Maig, en desenvolupament de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i de la Llei d'Arbitratge. Aquest sistema pretén satisfer la necessitat, tant de consumidors com d'empresaris, de resoldre les reclamacions d'aquells a través de mecanismes extrajudicials simples, ràpids, eficaços i gratuïts. El Sistema Arbitral de Consum és voluntari per a les parts, que conten sempre amb l'opció de la justícia ordinària. No obstant això, aquest Sistema presenta importants avantatges sobre aquesta, ja que oferix un servei ràpid i eficaç en cas de conflictes, i sense despesa alguna per a les parts. El distintiu oficial de la Junta Arbitral Nacional de Consum és en definitiva, una garantia per a l'usuari i una etiqueta de qualitat per a l'empresari.

Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o l'execució de les condicions generals de venda i tot contracte signat amb un Client serà de l'exclusiva competència dels Tribunals de Madrid.

- PROTECCIÓ DE DADES
HERMANOS PEÑALVER S.A. ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament. Les dades personals recaptats, si escau, a través del website són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer titularitat de *SOFTWORLD, que és així mateix la responsable de l'expressat fitxer.

La cumplimentació de formularis inclosos en el website implica el consentiment exprés i inequívoc del CLIENT a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat.

El CLIENT pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement al previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, per correu ordinari en la següent adreça: SOFTWORLD S.L. Fra Luis de León Nº- 8 28012 Madrid.

- CESIÓ DE INFORMACIÓ A TERCERS.
DISNOVA no ven, cedeix, arrenda ni transmet de manera algun informació o dades de caràcter personal dels seus CLIENTS a tercers persones.

En cas que es decidís vendre, cedir, arrendar o transmetre a terceres dades de caràcter personal dels seus Clients/Usuaris, DISNOVA, obrarà segons el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, i, en particular, sol·licitarà el consentiment dels titulars de les dades personals. Pujar
 

 
 

© DISNOVA | Hermanos Peñalver, S.A. - legal - contacte - links
Desenvolupament web: Crealogica.com ||  Fotografia: Josep Ródenas